Fællesfaglig naturfagsprøve:

FællesFaglige Fokusområder

 • Arbejdsspørgsmål
 • Problemstillinger
 • Vurderingskriterier


 • Tekstopgivelser
 • Uddybende spørgsmål


Arbejdsspørgsmål:

De fire typer spørgsmål, som kan relateres til forhold inden for fysik/kemi, biologi og geografi:


 1. videns- og dataspørgsmål
  (Hvad er …? Hvem er …? Hvor er …? Hvilke …?)

 2. forklarings- og forståelsesspørgsmål
  (Hvorfor …? Hvordan kan det være at …?)

 3. holdnings- og vurderingsspørgsmål
  (Egne/andres holdninger og vurderinger … Forholder det sig sådan eller sådan …?)

 4. handlingsspørgsmål
  (Hvad kan/skal/bør der gøres …? Af hvem? Hvad betyder den tidligere situation for det, der kan gøres nu og i fremtiden? Hvordan sikres gode løsninger?)

Problemstilling:

Den naturfaglige problemstilling kan bygges op omkring en skabelon:

 1. Hvordan kan det være, at …, når …? Og på hvilken måde påvirker det os …?
  Fx: Hvordan kan det være, at der opstår O2-svind i de indre danske farvande, når næsten alt spildevand fra husholdninger og fabrikker renses? Og på hvilken måde kommer det os ved?

 2. Hvad er årsagen til, at … sker, når …? Hvilke løsningsforslag kan udvikles for at afhjælpe dette?
  Fx: Hvad er årsagen til en øget drivhuseffekt, når der gøres en stor indsats for at mindske udslip af CO2? Hvilke løsninger kan der udvikles?

 3. Hvordan hænger … sammen med …, hvis …?

 4. Hvorfor sker der …, når …? Hvad kan årsagen være? Hvem skal gøre hvad?

 5. Er det rigtigt, at …? Hvordan kan det ændres, og hvem vil det have konsekvenser for?

  En naturfaglig problemstilling er typisk årsagssøgende og kan ikke besvares med et ”ja” eller ”nej”.
  En problemstilling bør kunne lægge op til overvejelser om fx målrettede handlinger med udgangspunkt i en eller flere hypoteser, som kan efterprøves.

Vurderingskriterier:
Under det praktiske arbejde iagttager og samtaler eksaminator og censor med hver enkelt elev. Eleverne bedømmes individuelt, og bedømmelsen skal afspejle den enkelte elevs præstation.


Undersøgelse


Opmærksomhedsfelter

 • Tager undersøgelsen udgangspunkt i et spørgsmål, der belyser elevens naturfaglige problemstilling?
 • Har eleven formuleret en hypotese, og konkluderer eleven på hypotesen?
 • Har eleven overvejet variable i undersøgelsen og indsamles data systematisk?


Modellering


Opmærksomhedsfelter


 • Anvender eleven et varieret udvalg af relevante modeller til at belyse sin problemstilling?
 • Argumenterer eleven for sit valg af modeller med udgangspunkt i problemstillingen, og forholder eleven sig kritisk til egne valg?
 • Reflekterer eleven over forholdet mellem model og virkelighed?


Perspektivering

Eleven udviser perspektiveringskompetence ved prøven, når problemstillingen og arbejdsspørgsmålene bliver relateret til elevens egen omverden og samfundsmæssige problemstillinger og handlemuligheder.


Opmærksomhedsfelter


 • Relaterer eleven den selvvalgte problemstilling til det faglige indhold, der er beskrevet i fagenes færdigheds- og vidensområder?
 • Inddrager eleven perspektiver fra sin egen omverden og i et større samfundsperspektiv?
 • Anviser eleven løsnings -og handlemuligheder i forbindelse med problemstillingen – og begrunder eleven mulige løsninger og handlinger?


Kommunikation

I prøvesituationen vil en del af elevernes kommunikation være forberedt, og de vil ved hjælp af oversigten (disposition), som prøven tager udgangspunkt i, give eksaminator og censor et overblik over, hvad de i løbet af prøven vil kommunikere om.


En anden del af elevernes kommunikation foregår i dialogen mellem eksaminator, censor og elever, og her skal elevernes belysning af problemstillingen, ræsonnementer og brug af fagsprog vurderes.


Opmærksomhedsfelter


 • Anvender eleven relevante fagbegreber ift. problemstillingen, der demonstrerer forståelse og overblik over sammenhænge?
 • Formidler eleven ved hjælp af velvalgte undersøgelser, modeller, genstande og medier?
 • Argumenterer eleven naturfagligt med udgangspunkt i det faglige indhold, som er beskrevet i fagenes færdigheds- og vidensområder?

Anmod om adgangskode:

Hvis du er elev eller censor får du tildelt en adgangskode.